The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

MAPA FINANSOWANIA

Anioły biznesu to osoby prywatne, które inwestują w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to, że obejmą udziały w nowo tworzonym przedsięwzięciu, które po jakimś czasie odsprzedają innemu inwestorowi. Są to najczęściej osoby, które same wcześniej odniosły sukces jako przedsiębiorcy lub menedżerowie i teraz pomagają młodym firmom – po części dla zysku, po części, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Anioły biznesu zazwyczaj inwestują w branże, w których sami odnieśli powodzenie, często też powołują stowarzyszenia. Poza wsparciem finansowym anioł biznesu często wspiera merytorycznie początkującego przedsiębiorcę.
Przed spotkaniem z aniołem biznesu warto dokładnie przyjrzeć się jego profilowi oraz bardzo dobrze przygotować się na pierwszą rozmowę, pokazując nie tylko zalety pomysłu, ale także wady i potencjalne zagrożenia. Ponieważ inwestycja jest kapitałowa oznacza to, że najczęściej anioł biznesu będzie oczekiwał stworzenia nowego przedsiębiorstwa np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki z o.o.), w której będzie miał udziały. Ze względów prawnych, anioł biznesu nie ma możliwości zainwestowania w jednoosobową działalność gospodarczą, w takim przypadku rozwiązaniem jest stworzenie Spółki z o.o. w której udziały obejmują przedsiębiorca i inwestor. W jakim procencie? To już zależy od Waszych umiejętności negocjacyjnych i atrakcyjności pomysłu.
Adresy internetowe:
www.lba.pl
www.lowcybiznesu.pl
www.polban.pl
www.psab.pl
www.symultana.org
www.wsab.org.pl


Z reguły wsparcie funduszu typu seed-capital obejmuje pierwszy okres tworzenia firmy - pre-inkubacja - czyli doszlifowanie pomysłu pod kątem biznesowym, który kończy się opracowaniem szczegółowego planu finansowego. W drugim etapie – inkubacja – powstaje firma (np.: Sp z o.o.), której właścicielem jesteś Ty i fundusz, w tym okresie wspólnie dbacie o rozwój firmy. Fundusze kapitału zalążkowego inwestują w nowe przedsiębiorstwa, pod warunkiem objęcia w nich nie więcej niż 50 % udziałów. Oznacza to, że fundusz obejmie udziały w Twoim nowo tworzonym przedsięwzięciu (na przykład Spółce z o.o.), które po jakimś czasie odsprzeda innemu inwestorowi. Środki funduszy kapitału zalążkowego pochodzą najczęściej od inwestorów, ale w ostatnich latach w Polsce pojawiła się pewna liczba funduszy kapitału zalążkowego zasilanych ze środków europejskich. Warto zauważyć, że fundusze typu seed-capital często określają preferencje wobec branż czy pomysłów biznesowych, które zamierzają wspierać. Bardzo często fundusze typu seed-capital są częścią funduszy typu venture capital.
Adresy internetowe:
www.aer-vc.com
www.ainot.pl
www.bbiseed.pl
www.gpventures.pl
www.hardgamma.com
www.iqpartners.pl
www.przedsiebiorca.pl/seed
www.seedfund.pl
www.ventureshub.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma bardzo szeroką i zróżnicowaną ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, może się również pochwalić bogatym dorobkiem badawczym i publikacyjnym. PARP oferuje następujące zasoby, na które powinny zwrócić uwagę przedsiębiorstwa kreatywne:
• publikacje o różnorodnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej;
• seminaria i wizyty studyjne – organizowane przez PARP na terenie Polski i zagranicą, podczas których można nawiązać kontakty gospodarcze lub poznać interesujące rozwiązania biznesowe;
• Krajowy System Usług – sieć punktów konsultacyjnych oraz ośrodków Krajowej Sieci Innowacji świadczących usługi doradcze i informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw;
• Akademia PARP – projekt szkoleń e-learningowych dostępnych bezpłatnie dla pracowników przedsiębiorstw, obejmujących ważne i aktualne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa tematy;
• Portal inwestycjawkadry.pl, na którym znajduje się aktualna oferta szkoleniowa w tym studia podyplomowe finansowane ze środków UE
• Portal Innowacji – można tam uzyskać wiedzę na temat możliwości rozwoju lub wdrożenia innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Oferta dotacyjna skierowana do istniejących przedsiębiorstw obejmuje środki na inwestycje oraz finansowanie zmian w przedsiębiorstwach - dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych. Wciąż trwają prace przygotowawcze programów operacyjnych perspektywy unijnej 2014 -2020, jednak znamy już ogólny zarys niektórych:
Jeśli chcesz skorzystać z oferty dotacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) możesz pozyskać środki na:
• refundację części kosztów związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe”,
• refundację prac związanych z wdrożeniem wyników prac B+R w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
• refundację części kosztów związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
• refundację kosztów zakupu technologii w ramach kredytu technologicznego w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
• refundację kosztów związanych z pozyskaniem ochrony własności przemysłowej w ramach Osi priorytetowej III „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw”,
• refundację kosztów zakupu innowacji i wiedzy w jednostce naukowej w systemie bonu na innowację w ramach Osi priorytetowej III „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw”,
• refundację części kosztów związanych z przygotowaniem konsorcjum i aplikowaniem po środki pochodzące z międzynarodowych programów badawczych w ramach Osi priorytetowej III „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw”,
• doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowe związane z internacjonalizacją w ramach Osi priorytetowej III „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Rodzaj wsparcia dla firm w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) faworyzuje działalność innowacyjną. Przedsiębiorstwa korzystające z oferty dotacyjnej RPO będą mogły pozyskać środki na:
• bezpośrednie wsparcie w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
• wsparcie w formule bonów na innowacje skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na projekty o małej skali, ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz współpracę z organizacjami badawczymi,
• wsparcie inwestycyjne na rozwój działalności,
• internacjonalizację swojej aktywności, czyli wejście na rynki zagraniczne,
• inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej,
• inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.
Poza możliwościami sfinansowania działań infrastrukturalnych lub związanych z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), będzie też możliwe sfinansowanie aktywności ukierunkowanej na rozwój potencjału kapitału ludzkiego (pracowników) poprzez:
• ofertę szkoleniową,
• programy stażowe,
• refundację utworzenia miejsca pracy,
• wsparcie zakładania nowej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje na temat konkursów i innych działań dotacyjnych będzie można szukać na stronie Mazowieckiej Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych oraz PARP.


VC w zamian za wkład finansowy - obejmują udziały w Twojej firmie, co pomaga znacząco zwiększyć możliwości rozwojowe Twojej firmy. W odróżnieniu od aniołów biznesu czy funduszy typu seed-capital, VC oczekują aby przedsiębiorstwo posiadało już dorobek biznesowy, funkcjonujący prototyp lub udokumentowane dochody ze sprzedaży. VC oferują wsparcie, najczęściej dla firm innowacyjnych, przez co obarczonych dużym ryzykiem. Venture capital często blisko współpracuje z aniołami biznesu czy kapitałem zalążkowym i wspiera te podmioty, które po okresie inkubacji oferują atrakcyjne możliwości rozwoju w ramach branży, zatem z pewnością jest to wsparcie dla przedsiębiorców z doświadczeniem.
Adresy internetowe:
www.bbiseed.pl
www.blacklion.com.pl
www.evf.com.pl
www.gpventures.pl
www.innovationnest.co
www.mci.pl
www.satus.pl
www.skyline.com.pl
www.zernikemetaventures.com
www.xevin.pl

Oferta dotacji skierowanych do osób fizycznych, które zamierzają założyć firmę; najczęściej wymaga aby osoby te nie posiadały w chwili aplikowania już istniejącej działalności gospodarczej (firmy). W latach 2007 – 2013 najszersze możliwości były oferowane w ramach:
• Dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) – skierowane zarówno do bezrobotnych (środki PUP) jak i niepełnosprawnych (PFRON).
• Dotacje na założenie działalności gospodarczej w ramach oferty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – założona działalność musi mieć formalnie siedzibę na terenach wiejskich, ale jej obszar działania może być dowolny.
• Dotacje na założenie działalności gospodarczej w ramach funduszy strukturalnych – najciekawszymi możliwościami były dotacje dla osób zakładających firmę w ramach Działania 6.2. POKL. …
Informacji o ofercie dotacyjnej dostępnej dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą w latach 2014 -2020 będą dostępne na stronach Powiatowego Urzędu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.


Fab-laby – instytucje typu coworkingowego - oferują zaplecze warsztatowe z podstawowym lub zaawansowanym wyposażeniem technicznym (drukarki 3D, wycinarki laserowe, plotery itp.) na potrzeby przygotowania prototypu lub produktu na małą skalę. Jest to miejsce nauki i spotkań osób zainteresowanych technologią i jej zastosowaniem w różnych aspektach życia.
Adresy internetowe:
Fablab Warszawa http://fablab.waw.pl/
1400m kreatywności http://www.1400m2.pl/

Coworking
Coworkingownie (zwane też hub-ami) oferują miejsce do indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu. Za opłatą udostępniają miejsce do pracy oraz wspólną infrastrukturę biurową. Coworking daje większy komfort pracy niż w domu - można pracować spokojnie, ale nie w samotności oraz poznać potencjalnych współpracowników.
http://artcluster.pl/
http://www.biurco.pl
http://www.biuro1.pl/
http://business-lab.pl/
http://www.clock-work.pl/
http://www.copoint.pl/coworking.php
http://www.cowork.com.pl/pl/
http://www.creativehub.pl/
http://fantastic-studio.com/
http://www.noacowork.pl/
http://pra-co-wnia.pl/
http://reaktorwarsaw.com/


Celem inkubatorów przedsiębiorczości jest oferowanie wsparcia na etapie tworzenia i rozwoju firmy przez udostępnianie powierzchni biurowej oraz dodatkowych usług związanych z prowadzeniem firmy (wsparcie pod kątem prawniczym i szkoleniowym), a także stworzenie klimatu, który sprzyja utrzymaniu funkcjonującego przedsiębiorstwa na rynku. Inkubatory przedsiębiorczości z reguły wspierają najtrudniejszy okres funkcjonowania firmy, jakim jest pierwsze 3–5 lat obecności na rynku. Często w ramach jednego inkubatora grupują się podmioty o uzupełniających się profilach działalności gospodarczej. Okres współpracy (inkubacji) zależy od typu inkubatora, wynosi najczęściej do 5 lat i objęty jest obowiązkiem uiszczenia niewielkiej odpłatności.
Wsparcie w inkubatorze obejmuje najczęściej:
• wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, rzadziej produkcyjnych, poniżej rynkowej ceny wynajmu,
• zapewnienie obsługi administracyjnej,
• udostępnienie infrastruktury informacyjnej (telefon, faks, ksero, komputer itp.),
• udostępnianie zaplecza konferencyjnego,
• doradztwo prawno-podatkowe,
• oferowanie usług biurowych,
• pomoc w pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój,
• obsługę marketingową,
• organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,
• organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

Interesującym typem inkubatorów są akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ulokowane najczęściej przy szkołach wyższych. Oferują możliwość zweryfikowania rynkowego potencjału pomysłu i nie wymagają od przedsiębiorcy konieczności założenia własnej firmy. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości stosują rozwiązanie, w którym możliwe jest prowadzenie aktywności gospodarczej jako osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej w inkubatorze. AIP dają możliwość przetestowania pomysłu biznesowego bez konieczności utworzenia przedsiębiorstwa.
Uwaga – nie musisz być absolwentem lub studentem danej uczelni by korzystać z usług Akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.
www.inkubatory.pl


Ważną częścią polskiej gospodarki są instytucje samorządu gospodarczego oraz instytucje typu klastrowego (grupy producenckie, zrzeszenia twórców, stowarzyszenia, klastry), które także mogą wesprzeć aktywność Twojej firmy. Samorząd gospodarczy obejmuje różnorodne stowarzyszenia, zrzeszenia i izby gospodarcze. Tego typu instytucje stosują wiele form wspierania i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami Ich zakres usług obejmuje w szczególności:
• lobbowanie określonych rozwiązań prawnych, społecznych lub ekonomicznych w imieniu przedsiębiorstw zrzeszonych w danym samorządzie wobec władz regionalnych lub centralnych;
• spotkania seminaryjne czy inne formy aktywności społecznej, które nie tylko pozwalają na poznanie nowych tendencji w danej branży, lecz także służą nawiązaniu kontaktów między przedsiębiorstwami zrzeszonymi w danej instytucji;
• świadczenie usług szkoleniowych, doradczych, arbitrażowych i innych ukierunkowanych na wspieranie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• wsparcie przedsiębiorstwa w budowaniu sieci kontaktów z innymi przedsiębiorstwami z zagranicy poprzez organizowanie spotkań na temat działalności eksportowej, targów partnerów, misji gospodarczych, wizyt studyjnych;
• wsparcie przedsiębiorstwa w budowaniu sieci kontaktów z innymi instytucjami z otoczenia biznesu
Aktywność instytucji samorządu gospodarczego jest finansowana ze środków publicznych (np. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej), jak również ze środków własnych (klastry).

www.klasterict.pl


Są to dłużne formy finansowania, co oznacza, że kapitał jaki pozyska przedsiębiorstwo będzie musiał zostać spłacony wraz z odsetkami. Warto zauważyć, że w ostatnich latach znacząco zwiększyła się oferta instytucji finansowych, które oferują pożyczki finansowane z funduszy europejskich.
Uzupełnieniem oferty pożyczek jest możliwość sfinansowania poręczenia bankowego, czyli zwiększenia zdolności kredytowej Twojej firmy.
Kolejnym rodzajem finansowania dłużnego jest oferta banków komercyjnych. Na jakie czynniki warto zwrócić uwagę porównując ofertę tych instytucji?
• Rachunek bankowy z którego będą realizowane przelewy,
• Możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego,
• Możliwość sfinansowania leasingu,
• Oraz dostęp do banku on-line.
Propozycją do rozważenia jest uruchomienie karty kredytowej (lub debetowej) do rachunku firmy.
Decydując się na wybór banku warto skrupulatnie porównać w każdym z nich ceny powyższych usług w oparciu o planowany poziom przychodów oraz liczbę usług (w tym przelewów) jakie będą realizowane.

Leasing umożliwi wynajęcie maszyn, urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zamiast kupować daną rzecz na własność może poprosić leasingodawcę o jego kupno, a następnie podpisać długookresową umowę leasingu, dzięki której płacąc raty może używać tego wyposażenia. Interesującą jego formą jest tzw. leasing zwrotny, w którym można sprzedać środki trwałe leasingodawcy, a następnie je od niego wynajmować. Oferta instytucji jest bardzo szeroka, praktycznie każdy bank ma w swojej ofercie dla przedsiębiorcy także możliwość leasingu.

Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) jest interesującym sposobem na pozyskanie środków na sfinansowanie: wydarzenia kulturalnego, prac badawczych, opracowania prototypu, czyli realizacji dowolnego projektu w sektorze kreatywnym. Polega on na umieszczeniu na specjalnie dedykowanych portalach, propozycji sfinansowania Twojej innowacji i wskazania kwoty, którą chcesz zebrać oraz prezentów dla potencjalnych darczyńców. Takimi prezentami mogą być na przykład gadżety, bilety, ale także udziały w nowym przedsięwzięciu – im bardziej wyjątkowe będą Twoje prezenty – tym lepiej. Twoja oferta zostaje umieszczana na portalu na określony czas, a osoby nią zainteresowane oferują drobne kwoty, które na zasadzie: „ziarnko do ziarnka” pozwolą na pozyskanie wymaganego funduszu. Każdy z portali oferuje określone warunki współpracy, najczęściej w zamian za możliwość zebrania środków oczekują określonej prowizji.
Lista portali crowdfundingowych:
www.beesfund.com
www.clipontheroad.pl
www.crowdangels.pl
www.kickstarter.com
www.megatotal.pl
www.myseed.pl
www.polakpotrafi.pl
www.siepomaga.pl
www.wspieramkulture.pl
www.wspieram.to

To instytucja oferująca pomoc nie tylko osobom bezrobotnym, ale również przedsiębiorcom poszukującym wsparcia w następujących kwestiach:
• Pośrednictwo pracy – bezpłatna usługa, umożliwiająca Ci zatrudnienie pracownika; szczególną jej formą są giełdy i targi pracy, tj. wydarzenia gdzie jako pracodawca możesz pozyskać potencjalnych pracowników. Każdy pracodawca może zgłosić ofertę pracy on-line.
• Poradnictwo zawodowe – dzięki niemu jako pracodawca uzyskasz pomoc w doborze kandydatów do Twojej firmy lub otrzymasz porady z zakresu wsparcia rozwoju zawodowego swoich pracowników;
• Przeszkolenie pracownika do pracy – Urząd może pokryć część lub całość kosztów związanych z przeprowadzeniem indywidualnego szkolenia pracownika, którego zamierzasz zatrudnić;
• Trójstronna umowa szkoleniowa – zawierana pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową pozwala na sfinansowanie przez Urząd Pracy szkolenia dla osób bezrobotnych w odpowiedzi na zgłoszone zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być „szyte na miarę” stosownie do potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników.
• Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozwala na udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników jak i samego pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku prac. Środki KFS można przeznaczyć m.in. na:
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z
ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia
podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy
umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych. Środki z KFS mogą zostać przyznane w wysokości 80% ww. kosztów,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%. Pracodawca może przeznaczyć
rocznie na kształcenie jednego uczestnika maksymalnie 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia.
• Staż dla osoby bezrobotnej – jako pracodawca możesz, dzięki pomocy urzędu, znaleźć stażystów, którzy w trakcie stażu będą otrzymywać stypendium finansowane ze środków publicznych; stażysta będzie odbywał staż w Twojej firmie, według przygotowanego programu, w okresie od 3 do 6 miesięcy (lub do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia);
Ta forma wsparcia pozwala osobom bezrobotnym na praktyczne nabywanie umiejętności w miejscu pracy, zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji czy poznanie kultury organizacyjnej danej firmy. Wiedza ta z pewnością będzie bardzo pożądana przez przyszłych pracodawców.
• Prace interwencyjne – jako pracodawca możesz uzyskać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; prace te mogą trwać do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy dla wszystkich osób bezrobotnych lub do 24 miesięcy dla osób powyżej 50 roku życia;
• Przygotowanie zawodowe – jako pracodawca dzięki pomocy urzędu możesz zrealizować praktyczną naukę zawodu dla dorosłych lub przyuczenie do pracy; osoba odbywająca to przygotowanie może dostać stypendium finansowane ze środków publicznych;
• Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – refundacja wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy dla osoby skierowanej z urzędu, przy czym wysokość refundacji nie może być wyższa niż 6 przeciętnych wynagrodzeń;
• Jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek ZUS – wypłacana jest po zatrudnieniu bezrobotnego, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 12 miesięcy. Uwaga: po upływie 12 miesięcy zatrudnienia, bezrobotny musi być nadal zatrudniony. Refundacja dotyczy bezrobotnych skierowanych do Twojej firmy przez Urząd Pracy;
• Świadczenie aktywizacyjne – może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie to przysługuje prze okres 12 lub 18 miesięcy;
• Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ¬– Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać je pracodawcy lub przedsiębiorcy. Dofinansowanie przysługuje przez okres 12 lub 24 miesięcy;
• Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie Telepracy – istnieje możliwość przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy środków finansowych z Funduszu Pracy, zwanych „grantem”, w celu utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy;
• Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obejmuje finansowanie staży osób niepełnosprawnych, refundację kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego.


Nadrzędnym celem wsparcia urzędu pracy, jest poprawa sytuacji na rynku pracy w powiecie,
w którym funkcjonuje dany urząd. Otrzymanie wsparcia będzie najczęściej uwarunkowane koniecznością zatrudnienia w Twojej firmie osób objętych programami prowadzonymi przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w określonym czasie.
www.up.warszawa.pl


Ważnymi grupami, z którymi mogą współpracować firmy sektora kreatywnego są: sektor szkolnictwa (zwłaszcza szkoły zawodowe) oraz sektor badawczo-rozwojowy (obejmujący szkoły wyższe i jednostki naukowe). Oferują one kilka interesujących obszarów wsparcia rozwoju:
• staż uczniów w przedsiębiorstwach – w tych instytucjach możesz znaleźć potencjalnych stażystów, którzy odbędą staż w Twojej firmie. Minimalny okres trwania stażu to z reguły 3 miesiące, podczas których uczeń otrzymuje stypendium;
• praktyki zawodowe – możliwość przyjęcia uczniów i studentów na praktyki zawodowe, dzięki którym będą oni mogli uzyskać doświadczenie zawodowe;
• przygotowanie do egzaminów zawodowych – możliwość znalezienia chętnych na indywidualne szkolenia (lub pracę pod okiem doświadczonych pracowników), co umożliwi uczniom przygotowanie się do egzaminów zawodowych;
• staż pracowników szkół w przedsiębiorstwach – przedsiębiorstwo może nawiązać współpracę poprzez zatrudnienie pracowników na okres kilku miesięcy, dzięki czemu można np. opracować interesujące rozwiązania innowacji planowanych do wdrożenia.
Możliwości te są z reguły finansowane ze środków publicznych i nie stanowią dla Twojej firmy żadnego kosztu. Nawiązanie takiej współpracy możesz zainicjować poprzez:
• bezpośrednie spotkania z pracownikami instytucji;
• rozmów z pracownikami specjalnych jednostek powołanych w strukturze uczelni (lub instytucji naukowych) ukierunkowanych na nawiązywanie współpracy z otoczeniem; mogą to być np. ośrodek transferu technologii, biuro współpracy z biznesem, biuro informacji, biuro karier.
• spotkania z przedstawicielami instytucji podczas seminariów, konferencji organizowanych przez te instytucje bądź jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne instytucje otoczenia biznesu.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (damian.strzelczyk@przedsiebiorca.pl, tomasz.jablonski@przedsiebiorca.pl)


Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (biuro@instytutkreowania.pl)


Urząd m.st. Warszawy (utrzeciakowska@um.warszawa.pl, ddobrzynska@um.warszawa.pl)

Mapa Finansowania jest efektem współpracy Miasta Stołecznego Warszawy, dr Rafała Kasprzaka pracownika naukowego SGH w Warszawie oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w ramach projektu European Creative Cluster Lab. Celem projektu ECCL (European Creative Cluster Lab Managing Networked Creativity to Boost European Competitiveness) jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora kreatywnego poprzez sieciowanie, wymianę doświadczeń, badania, tworzenie pilotażowych projektów wykorzystujących uzyskaną w wyniku wymiany i badań wiedzę. M. st. Warszawa odpowiada za badania sektora kreatywnego oraz realizację pilotażowych projektów skierowanych do inicjatyw klastrowych i kreatywnych (np. inkubatorów przedsiębiorczości). Działania pozostałych partnerów projektu skupiają się na: kształceniu menadżerów sektora kreatywnego, współpracy między sektorem kreatywnym a tradycyjnymi sektorami gospodarki, współpracą międzynarodową klastrów kreatywnych. Projekt składa się z części badawczej, spotkań warsztatowych (creative camp), działań pilotażowych (pilot lab), zaleceń podsumowujących projekt skierowanych do Komisji Europejskiej.